Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 20:39

Den: Středa
Datum: 30. září
Týden: 40
Rok: 2020
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace o stravování ve školní jídelně

Informace o stravování ve školní jídelně /ŠJ/

 

Informace jsou sestaveny na základě "Provozního řádu školní jídelny Benešovy základní a mateřské školy".

 

Školní stravování se řídí vyhláškami MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a MZ č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a Školským zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Školní stravování musí odpovídat výživovým normám a zásadám zdravé výživy. 
 

Stravné v naší školní jídelně se platí pouze převodem/inkasem, nebo trvalým příkazem/u bankovních ústavů (výjimečně hotově). Strávníci, kteří dovrší ve školním roce 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 věku 7 až 15 let, budou přeřazeni do následujících skupin:

 

strávnícistravné
7–10 let28,- Kč
11–14 let30,- Kč
15 a více let32,- Kč
Mš: 3 – 6 let38,-Kč
7 let42,-Kč

 

Stravné placené inkasem, nebo převodem z účtů u jiných bank
Stravné je placeno zálohově tj. dopředu, podle počtu pracovních dnů následujícího měsíce. Stravné se uzavírá 15. dne v měsíci a odhlášené obědy do této doby jsou z platby odečítány. Po tomto termínu jsou odhlášky odečteny až další měsíc. Z bankovních účtů rodičů jsou platby strhávány 20. v měsíci (20. září bude odečtena platba na říjen). Při nedostatku finančních prostředků na účtu rodičů neprovede bankovní ústav platbu inkasa. V tomto případě je nutné, aby rodiče příslušnou částku uhradili převodem na bankovní účet ŠJ 72745002/5500. Při nezaplacení k poslednímu dni v měsíci není možné dítě stravovat.

 

Každý strávník platící z účtu je od prvého dne v měsíci počítán do stavu, pokud není předem odhlášen, a to nejpozději do posledního dne předchozího měsíce. V květnu bude provedena poslední platba stravného na měsíc červen. Po skončení školního roku budou případné přeplatky vráceny na účty rodičů. Poslední týden v červnu vzhledem k vyúčtování školního roku nelze obědy odhlašovat (termín pro poslední odhlášku bude během června uveden na nástěnce u jídelny i na www.strava.cz).

 

Stravovací čip/Plzeňská karta a objednávání obědů
V naší školní jídelně je zaveden výběr a výdej stravy na:

  1. Čip – nahradí nově od září laminovanou kartu firmy VIS
  2. kartu MDP – Plzeňskou kartu (neslouží jako peněženka) - zakoupit u Dopravních podniků

Čip/kartu musí nosit strávník každý den, prokazuje se tak u výdeje stravy a čip je nepřenosný. Ztratí-li či poškodí strávník čip zaplatí za nový 10,- Kč. Ve výjimečném případě, když žák zapomene čip/kartu, je třeba v kanceláři ŠJ vyzvednout náhradní doklad. Bez čipu/karty, nebo náhradního dokladu nebude strávníkovi strava vydána. Náhradní doklad je vydán pouze jednou, při dalším zapomenutí čipu/karty musí žák vyčkat na konec výdeje obědů.
Na jídlo č.1 jsou automaticky přihlášeni strávníci i po nemoci či jiném přerušení stravování. Bude-li mít strávník zájem o jídlo č.2, může si je zvolit na objednávacím boxu, který je umístěn před vchodem do jídelny. Objednává se obden dopředu, tzn. v pondělí na středu atd. Další možností je změna po internetu na www.strava.cz (doporučeno pro lepší přehlednost). Po prázdninách či větším počtu volných dnů se z provozních důvodů vaří jedno jídlo. Totéž platí i v případě, že na oběd č.2 se přihlásí méně než 15 strávníků. Jídelní lístek je sestavován na 1 týden a vyvěšen na nástěnce v jídelně a před vchodem do jídelny.

 
Na www.strava.cz je možné odhlašovat i objednávat stravu č. 2. Budete-li mít o tuto službu zájem, je nutné se zaregistrovat u vedoucí ŠJ, kde obdržíte podrobnější pokyny a informace.

 

Odhlašování obědů
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování je možné vydat stravu žákům při jejich pobytu ve škole, nikoliv žákům nemocným nebo z jiného důvodu nepřítomným, obědy jsou dotovány státem. V době výletů, ředitelského volna apod. nemají žáci na tuto dotovanou stravu nárok. Je proto nutné, aby rodiče či zákonní zástupci dbali na odhlašování obědů. U nemocných dětí je možno vyzvednout stravu do jídlonosičů pouze první den nemoci v době 11:00 – 11:45 hod. , na další dny jsou rodiče či strávník povinni obědy odhlásit. V případě zájmu o stravování další dny, by oběd stál plnou hodnotu tj. 71,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud rodiče v době nemoci neodhlásí oběd, má škola právo vyžadovat plnou úhradu za neodhlášené obědy.

 

Obědy na následující den nemocného žáka odhlásí rodič či strávník buď osobně v kanceláři ŠJ, emailem, nebo telefonicky na čísle: 725849052 nejpozději do 8:00 hodin každý pracovní den (začátek až konec nepřítomnosti). V případě prodloužení nemoci oproti nahlášenému termínu je třeba tuto skutečnost opět oznámit. Pokud je strávník dlouhodobě nepřítomný, je nutno vždy koncem měsíce obědy odhlásit na měsíc následující. První a druhý den nemoci nelze odhlásit obědy přes internet na www.strava.cz, ale až na období následující. Obědy nelze odhlašovat zpětně. Za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

 

Při odchodu žáka na jinou školu, nebo pokud přeruší stravování během školního roku je nutné změnu nahlásit v kanceláři ŠJ, jelikož je každý platící strávník automaticky započítáván do stavu strávníků.

 

Provoz ŠJ

  • vstup do jídelny pouze v přezůvkách v době 11:45-14:00 hod. v doprovodu pedagogů
  • vstup cizích osob do jídelny zakázán
  • žáci školy mají své věci /oblečení, obuv, aktovky/ v době oběda uschovány v šatnách
  • výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá u bočního vchodu do kuchyně. Strava vydaná do jídlonosičů je určená k okamžité spotřebě
  • pokud žák trpí zdravotními problémy – např. potravinovou alergií, musí rodič tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce
  • strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky. U těchto pracovníků je možné nahlásit připomínky, své problémy, technické či hygienické závady, nevolnost, úraz. Na jídelně jsou žáci povinni chovat se ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
  • případné připomínky je možné řešit s vedoucí školní jídelny
  • plné znění Provozního řádu školní jídelny Benešovy základní a mateřské školy Plzeň je vyvěšeno na nástěnce před vchodem do jídelny a na stránkách www.benesovaskola.cz

 

Informace o stravování ve ŠJ platí pro Benešovu základní i mateřskou školu

V Plzni, dne 25. 8. 2020


Blanka Kořínská
vedoucí školní jídelny
tel. 725849052
korinskabl@benesovazs.plzen-edu.cz

vytisknout stránku
Design by SITMP