Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

GDPR

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Doudlevecká 35, Plzeň,        IČ 708797761, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 5y7kgu6, emailem na adrese skola@benesovazs.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Doudlevecká 35, Plzeň,    301 00 Plzeň. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

§  Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)

§  Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)

§  Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)

§  Žádosti o přestup (školský zákon)                                                                                                                                                                                                                                           

§  Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)

§  Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)

§  Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)

§  Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)

§   Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)

§   Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)

§   Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)

§   Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)

§  Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)

§  pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)

§  Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)

§  Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

§  Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji  ………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

vytisknout stránku
Design by SITMP