Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Dnes máme:

Čas: 8:00

Den: Sobota
Datum: 31. října
Týden: 44
Rok: 2020
Svátek má:

Vyhledávání

Přihlášení

Přihlášení do systému Škola Online

Přihlášení na školní akce

Plzeňský kraj

eTwinning

Peníze školám

Recyklohraní

Oficiální informační server města Plzně

Informace pro žáky MŠ

Vážení rodiče,
od 25.5.2020 se naše MŠ opět otevře v omezeném režimu. Provoz bude od 7,00 do 16,00 hodin.

 
Organizace pobytu dětí a pracovníků bude probíhat podle Metodického pokynu vydaného MŠMT. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

 
Cesta do MŠ a z MŠ

 

 • Zakrývejte si ústa a nos ochrannými prostředky.
 • Dodržujte odstup 2 metry od osob nežijících s vámi ve společné domácnosti.

 

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ

 

 • Minimalizujte velké shromažďování osob.
 • Dodržujte odstupy 2 metry.
 • Před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 
V prostorách MŠ

 

 • Děti budou většinu času trávit venku (pouze na zahradě MŠ).
 • Do budovy smí dítě doprovázet pouze jedna osoba.
 • Doprovázející osoba je povinna mít po celou dobu na ústech roušku či jiný ochranný prostředek. V šatně co nejvíce zkraťte dobu pobytu.
 • Děti a pracovníci MŠ roušku v prostorách MŠ mít nemusí.

 
Ve třídě

 

 • Neprodleně po přezutí si každé dítě musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 

Školní stravování

 

 • Stravování bude probíhat v běžném režimu.
 • Děti si nebudou samy mazat svačinu, připravovat si příbory a nalévat si samy pití.

 

Hygiena

 

 • Při provozu MŠ budou dodržována všechna hygienická pravidla včetně desinfekce doporučená Ministerstvem zdravotnictví.
 • Děti si nebudou čistit v MŠ zuby.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.:
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 
Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů a celý provoz MŠ bude v mimořádném režimu. Určitě budeme v tomto mimořádném režimu pečovat o Vaše děti a budeme zajišťovat provoz našich tříd, ale potřebujeme k tomu snížit počet dětí v MŠ. Prosíme Vás, abyste zvážili všechny faktory, včetně těch rizikových, a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás MŠ fungovat až do konce června.

 
Kolektiv MŠ

vytisknout stránku
Design by SITMP