Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

GDPR

Whistleblowing:

Vnitřní směrnice na ochranu osob, které oznamují porušení práva (WHISTLEBLOWING).

 

GDPR:

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Doudlevecká 35, Plzeň,        IČ 708797761, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 5y7kgu6, emailem na adrese skola@benesovazs.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace, Doudlevecká 35, Plzeň,    301 00 Plzeň. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Libuše Kulhová, tel. č. 378 03 5161, email: gdpr-sitmp@plzen.eu.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

§  Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)

§  Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)

§  Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)

§  Žádosti o přestup (školský zákon)                                                                                                                                                                                                                                           

§  Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)

§  Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)

§  Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)

§  Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)

§   Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)

§   Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)

§   Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)

§   Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)

§  Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)

§  pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)

§  Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)

§  Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

§  Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji  ………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

vytisknout stránku
Design by SITMP