Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
301 00 Plzeň

Vyhledávání

Přihlášení do systému Škola Online

Plzeňský kraj
HC Škoda Plzeň
FC Viktora Plzeň
Recyklohraní
Oficiální informační server města Plzně

Docházkový systém

INFORMACE K ČIPOVÉMU SYSTÉMU K VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE ZE ŠD

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Od ledna 2022 bylo uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém sloužící k vyzvednutí dítěte ze školní družiny vyvinutý firmou NeurIT, www.bellhop.cz. Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás.

 
Systém BELLhop řeší i slučování oddělení (zastupování, rozdělení oddělení, konečnou družinu), odchody dětí na kroužky a samostatné odchody v předem určený čas. Zkrátka všechny úkony, ke kterým v průběhu odpolední školní družiny dochází.
 

JAK ČIP POUŽÍVAT:

 
Čip přiložíte k terminálu u vchodových dveří školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte, kde se dítě nachází např. na obědě, ve škole, kroužku, vycházka mimo školu apod.

 

 

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Propuštění dítěte potvrdí vychovatelka v systému, což si můžete zkontrolovat opětovným přiložením čipu.

 

Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo přišel dítě vyzvednout a tato osoba musí být uvedena na přihlášce do ŠD!
  

ČIPY JSOU PŘENOSNÉ. Pokud z nějakého důvodu nebudete moct své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. I pro sourozence ve ŠD platí, že každé dítě musí mít svůj vlastní čip, resp. čipy pro osoby, které je vyzvedávají.
 

Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí.

 

SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT:

 

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce. Čip bude v systému deaktivován, aby nebyl zneužít. Následně si můžete zakoupit čip nový.
 • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), přijdete se pro dítě v čase, kdy není doba pro vyzvedávání - zazvoníte na vrátnici, kde vyplníte příslušný formulář. Služba na vrátnici dále předá požadavek příslušné paní vychovatelce, ta si ověří, zda jste na přihlášce uvedeni jako osoba oprávněná k vyzvedávání.
 • Když bude účastníka vyzvedávat osoba, která nemá čip - bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání.
 • Když bude účastník ve výjimečných případech odcházet sám v jiný čas, než je uvedeno na přihlášce - odevzdá žádanku Uvolňovací list, kde bude uvedeno, že dítě odchází v daný čas samo, stejně jako doposud.

 

Rodiče, jejichž dětí odcházejí ze ŠD samostatně, čip nepotřebují.

 

OBJEDNÁVKA ČIPU:

 
Pro objednání čipů slouží tiskopis „Protokol k objednání čipů“, který je k dispozici u vychovatelek, na webových stránkách školy/v dokumentech ŠD.

 
Do protokolu zákonný zástupce vyplní základní údaje - jméno, třídu, oddělení ŠD, počet kusů čipů a jméno každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat.
 

Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny včas upozorněte paní vychovatelku.

 
V průběhu roku lze čipy doobjednat u vedoucí vychovatelky K. Roubalové.

 
Cena jednoho čipu je 150 Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Čipy máte zapůjčené, jsou vratné a slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny. Za ztracený, nevrácený či poškozený čip bude požadována úhrada 150,- Kč/čip.

 

INFORMACE K TERMINÁLU:

 
Terminál je umístěn u hlavního vchodu do školy, na levé straně u zvonků. Při přiložení čipu k terminálu se mohou na displeji objevit následující informace:

 

 • VE ŠKOLE: Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení, šatně, chodbě) a je možné děti běžně vyzvedávat v určených časech. Po tomto oznámení čekejte na příchod svého dítěte.
 • OBĚD – VYČKEJTE: Může se stát, že v době Vašeho vyzvedávání ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace. Žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám dítě zobrazí, proto nemusíte po nějaké chvíli znovu čipovat. Hned jak to bude možné, dítě pošleme do šatny.
 • NENÍ ČAS K VYZVEDÁVÁNÍ: jedná se o dobu mezi 11:40 – 12:50 hod a 13:35 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí, žádáme Vás o nové čipnutí v platné době
 • KROUŽEK: jedná se o dobu, kdy je dítě na základě přihlášení v kroužku organizovaném školou nebo externími organizacemi. V tuto dobu za dítě zodpovídá vedoucí kroužku a vychovatelce se Vaše čipnutí nezobrazí, žádáme Vás o nové čipnutí po ukončení krouž-ku, pokud se dítě po kroužku bude opět vracet do družiny.
 • AKCE: jedná se o různé mimořádné akce ve školní družině. Většinou to jsou celo družinové akce, výlety, které mohou být i mimo budovu školy. V tomto případě se nám čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Proto Vás prosíme o nové čipnutí po skončení akce. Vždy se jedná o akce, o kterých jsou zákonní zástupci dopředu informováni.
 • ZAHRADA MŠ: Po čipnutí si můžete dítě vyzvednout na zahradě u MŠ (děti budou mít aktovky u sebe, nebude potřeba se vracet zpět do šatny).
 • MIMO ŠKOLU: Informace se zobrazí, je-li dítě se svým oddělením na nějaké akci mimo školu. V tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Prosíme Vás, i v tomto případě, o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o čase, kdy výlet probíhá a předpokládaný návrat).
 • NENÍ V DRUŽINĚ: Tento stav se ukáže v případě, že paní vychovatelka ještě nepřevzala dítě od paní učitelky, vedoucí kroužku. Dále v případě, že dítě již někdo vyzvedl, nebo pokud ten den vůbec nebylo v ŠD.

 
ČASY MOŽNÉHO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

od 12:45 – 13:30 / 15:00 – 17:00 hod. pokud končí vyučování v 11:40
od 13:00 – 13:30 / 15:00 – 17:00 hod. pokud končí vyučování v 12:35

 
Pokud přiložíte čip mimo dobu, kdy se mohou děti vyzvedávat, požadavek se vychovatelce nezobrazí a na terminálu se ukáže „Není čas vyzvedávání".

 

Potřebujete si dítě vyzvednout, nebo chcete, aby šlo samo výjimečně dříve než v uvedené časy pro vyzvedávání (rodinné důvody, návštěva lékaře aj.)? Informujte předem vychovatelku zprávou do notýsku, vyplňte žádanku o uvolnění (k dispozici ve vrátnici, u vychovatelek na webových stránkách školy).

 

Prosíme, o trpělivost při čekání na vaše děti. Po oznámení, že jdou domů, po sobě ještě většinou uklízí hry, převlékají se, může se stát, že je dítě zrovna na toaletě.

 
Při delším čekání, opakujte přiložení čipu, případně použijte zvonek do oddělení.

 

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

 
Děkujeme Vám za spolupráci
kolektiv vychovatelek

vytisknout stránku
Design by SITMP