Informace k provozu družiny od 12. dubna 2021 do odvolání

Družina:

 
Školní družiny jsou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.
Jednotlivá oddělení družin budou neměnná.
Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku k zakrytí úst a nosu.

 
Testování žáků:

 
U skupin dětí a žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 

Testování se netýká dětí a žáků navštěvujících školu za účelem individuální nebo skupinové konzultace.
 

Povinnost testovat děti a žáky bude probíhat 2x týdně Ag testy – tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
  

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 

Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování, neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Žáci, kteří nebudou testováni, se nemohou účastnit prezenčního vzdělávání. K testování se může dostavit dítě nebo žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 
Termín a frekvence testování:

 
Testování dětí, žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně antigenním testem a to v pondělí a ve čtvrtek.
Testování dětí, žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

 

Výsledky a následné kroky: